Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/697
Tipo de documento: Tese (livre docência)
Título : Dissertação sobre a nymphomania
Autor : Ribeiro, Alexandre de Araujo
Materia: Transtornos sexuais - Terapia
Transtornos sexuais - Diagnóstico
Transtornos sexuais - Etiologia
História da medicina do século XIX
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/697
Fecha de publicación : 1842
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
274978.pdf2.81 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.