Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/904
Tipo de documento: Tese (livre docência)
Título : Breves considerações sobre os abusos da sciencia em geral e em particular sobre os da medicina
Autor : Nascimento, Sebastião Vieira do
Materia: Ciência
Informação médica
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/904
Fecha de publicación : 1848
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
288378.pdf2.47 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.