Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/734
Tipo de documento: Tese (livre docência)
Título : Dissertação acerca do estado pathologico considerado em geral segundo os diversos systemas de medicina
Autor : Ferreira, João Ricardo Norberto
Materia: Patologia
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/734
Fecha de publicación : 1843
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
274254.pdf6.7 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.