Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/570
Tipo de documento: Tese (livre docência)
Título : Da amputação circular pela continuidade da coxa, dos meios empregados para vedar a hemorrhagia, e maneira de fazer o curativo
Autor : Monteiro, Candido Borges
Materia: Amputação
Coxa
Cirurgia
Terapia
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/570
Fecha de publicación : 1838
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
273520.pdf4.39 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.