Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1290
Tipo de documento: Tese
Título : Chyluria ; Do opio chimico-pharmacologicamente considerado ; Circulação cerebral ; Do diagnóstico e tratamento das paralysias de origem bulbar
Autor : Silva, Augusto Clementino da
Materia: Quilúria
Urina
Ópio
Cérebro
Circulação
Paralisia bulbar
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1290
Fecha de publicación : 1884
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
355695.pdf10.19 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.