Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1244
Tipo de documento: Tese
Título : Do parasitismo em relação ao diagnostico e tratamento da phtisica pulmonar
Autor : Menezes, Luiz de Mello Brandão e
Materia: Fimatose pulmonar
Pulmão
Doença
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1244
Fecha de publicación : 1885
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
656528.pdf5.85 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.