Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1230
Tipo de documento: Tese
Título : Hypoemia intertropical ; Da unidade e pluralidade das especies (Secção Accessoria) ; Das indicações e contra-indicações da lithotricia e da talha (Secção Cirurgica) ; Beriberi (Secção medica)
Autor : Vianna, José de Assis Fonseca
Materia: Hipoemia intertropical
Espécies
Variedade
Rins
Cálculo
Beribéri
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1230
Fecha de publicación : 1880
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
365968.pdf9.71 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.