Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1209
Tipo de documento: Tese
Título : Necessidade do diagnostico bacteriologico na clinica
Autor : Silva, José Placido Barbosa da
Materia: Bacteriologia clínica
Bacteriologia
Diagnóstico
Tuberculose
Pleurisia
Difteria
Hanseníase
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina e Farmácia do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1209
Fecha de publicación : 1896
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
365268.pdf8.42 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.