Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1114
Tipo de documento: Tese
Título : Da urethrectomia
Autor : Castro, Virgilio Epaminondas de
Materia: Uretrectomia
Uretra
Estreitamento
Cirurgia
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina e Pharmacia do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1114
Fecha de publicación : 1894
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
357601.pdf4.28 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.