Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1106
Tipo de documento: Tese
Título : Do diagnostico e tratamento das pyrexias palustres
Autor : Castanheira, Herculano Gonçalves
Materia: Impaludismo
Emanações palustres
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1106
Fecha de publicación : 1885
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
357137.pdf9 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.