Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1071
Tipo de documento: Tese
Título : Epilepsia (Secção Medica) ; Alcaloides naturaes (Secção Accessoria) ; Operações reclamadas pelos estreitamentos da urethra (Secção Cirurgica) ; Do sangue (Secção Medica)
Autor : Moreira, Ernesto de Castro
Materia: Epilepsia
Alcalóides
Uretra - Estreitamento
Sangue (Histologia)
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1071
Fecha de publicación : 1877
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
278701.pdf10.57 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.