Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/622
Tipo de documento: Tese (livre docência)
Título : A faculdade esthetica é propria sómente do homem ou compete tambem aos animaes?
Autor : Aguiar, I. de
Materia: Estética
Arte
Filosofia
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/622
Fecha de publicación : 1917
Aparece en las colecciones: Teses e Dissertações

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
AGUIAR, I. de - A Faculdade Esthetica2.pdf4.97 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.