Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1298
Tipo de documento: Livro
Título : Vistas e costumes da cidade e arredores do Rio de Janeiro em 1819-1820, segundo desenhos feitos pelo Tte. Chamberlain da artilharia real durante os anos de 1819 e 1820 com descrições
Autor : Chamberlain, Henry, |d 1796-1843
Materia: Vistas panorâmicas
1819-1820
Rio de Janeiro (RJ)
Descrições e viagens
Idioma da publicación: por
País de publicación: Brasil
Editor: Kosmos
Tipo de acceso: Acesso Aberto
URI : http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1298
Fecha de publicación : 1943
Aparece en las colecciones: Livros

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
451611.pdf323.38 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.